ค้นหา

 เปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ
รหัส : 02000526
โครงการ : เปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ
Project : Comparison of Patient's Central Venous Pressure During Connected and Disconnected to Mechanical Ventilator.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นันทา เล็กสวัสดิ์

กรรณิกา ทองอุบล

บุญชู อนุสาสนนันท์

สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th