ค้นหา

 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ.ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8 จังหวัดนครสวรรค์
รหัส : 02000525
โครงการ : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ.ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8 จังหวัดนครสวรรค์
Project : Factor Affecting Rate of Using Condoms of Men Who Came to Inspect or Treat at Center of Veneral Disease and Aids Region 8, Nakhon Sawan Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 จ.นครสวรรค์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยกับอัตราการใช้ถุงยางอนามัย
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบทางด้านประชากรเศรษฐกิจ สังคม ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย และทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัย
นักวิจัย :

สำราญ สิริภคมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th