ค้นหา

 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 3 การตรวจวัดและศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ (Dynamic Properties) ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05190044
โครงการ : โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 3 การตรวจวัดและศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ (Dynamic Properties) ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ขอบเขตการวิจัย : การตรวจวัดและวิเคราะห์หาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครจาก Ambient Vibration และการพัฒนาเทคนิควิธีการที่ถูกต้องแม่นยำในการประมาณค่าคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร ด้วยการตรวจวัดสภาพการสั่นไหวของอาคารจริงเป็นจำนวนมากที่มีรูปทรง ขนาด ลักษณะโครงสร้าง และลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน
  2. พัฒนาเทคนิควิธีการที่ถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์และประมาณค่าสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวและในการประเมินความเสี่ยงภัยของอาคารที่มีอยู่
นักวิจัย :

เป็นหนึ่ง วานิชชัย

นคร ภู่วโรดม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th