ค้นหา

 แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
รหัส : 02000521
โครงการ : แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
Project : Alphafetoprotein in Liver Diseases.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

พวงผกา สาดี

พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th