ค้นหา

 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
รหัส : 05190032
โครงการ : การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาสถานภาพการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อม และผลกระทบเบื้องต้นของอนุสัญญา/พิธีสารเกียวโต และ IPP เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือมาตรการตั้งรับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบ และสร้างเครือข่ายภายในประเทศให้มีศักยภาพเข้มแข็งทั้งเชิงวิจัย ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อการค้า สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศ
  2. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาและมาตรการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ หรือมาตรการอื่นใดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในรูปที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้เป็น Platform ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
  3. เพื่อเสนอ แผนวิจัย และแนวทางการดำเนินงานในระยะ 2-3 ปี เพื่อรองรับการเตรียมพร้อมของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเรื่องเครื่องมือ เพื่อกำหนดทิศทางหรือมาตรการเชิงนโยบายที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวในอนาคต
นักวิจัย :

สิรินทรเทพ เต้าประยูร

จำนง สรพิพัฒน์

อำนาจ ชิดไธสง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th