ค้นหา

 การศึกษาการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทางของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05190017
โครงการ : การศึกษาการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทางของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : The Study on Trip Generation of Hyper Market in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรของการวิจัย คือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้างเทสโก้ โลตัส ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และห้างคาร์ฟูร์ ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้ที่ดินบริเวณร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและอัตราการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทาง
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่ออัตราการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทาง บริเวณร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
  3. เพื่อกำหนดวิธีการเลือกตัวแปรอิสระที่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการเกิดและสิ้นสุดการเดินทาง บริเวณร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตัวแปรตาม
  4. เพื่อพัฒนาแบบจำลองของอัตราการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทาง บริเวณร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
นักวิจัย :

วัฒนวงศ์ รัตนวราห

ชิษณุ อัมพรายน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th