ค้นหา

 การออกแบบพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า พันแบบแลป แบบเวฟ และแบบสไปรัล เพื่อศึกษาความแตกต่าง
รหัส : 05190010
โครงการ : การออกแบบพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า พันแบบแลป แบบเวฟ และแบบสไปรัล เพื่อศึกษาความแตกต่าง
Project : Design the Winding of Induction for Study Lab, Wave and Spiral
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 55,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ภาคพายัพเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า พันแบบแลป แบบเวฟ และแบบสไปรัล เพื่อศึกษาความแตกต่าง
วัตถุประสงค์ :
  1. 32/
  2. 92 แอมแปร์ 4 ขั้วแม่เหล็ก ความเร็วรอบ 1400 รอบต่อนาที 50 เฮิรตซ์ เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.78 ซึ่งเป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำโรเตอร์แบบกรงกระรอก จำนวน 3 ตัว โดยทำการพันขดลวดแบบแลป แบบเวฟ และแบบสไปรัล แล้วนำไปทดสอบหาคุณลักษณะสมรรถนะของมอเตอร์ที่ลงขดลวดทั้ง 3 แบบ แล้วทำการวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสีย หาความแตกต่าง
นักวิจัย :

มังกร ศิริจันทร์ชื่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th