ค้นหา

 อิทธิพลของรูปแบบเมืองที่มีผลต่อรถขนส่งสาธารณะนอกระบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเมืองขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05120351
โครงการ : อิทธิพลของรูปแบบเมืองที่มีผลต่อรถขนส่งสาธารณะนอกระบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเมืองขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร
Project : The Influence of Urban Patterns on Informal Public Transport and User Behaviour in the Meca City : A Case Study of Hat Yai, Chiang Mai, Khon Kaen and Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,524,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาบทบาทของรถขนส่งสาธารณะนอกระบบ 2. แบบสอบถามของผู้ใช้บริการ 3. แนวทางในการบริหารจัดการรถขนส่งนอกระบบ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th