ค้นหา

 การวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการ เป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน
รหัส : 02000515
โครงการ : การวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการ เป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน
Project : The Study of Analysis and Evaluation of Training Programme on Being Parents'Skill of The Mentally Retarded Children.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชานุกูล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชา ในหลักสูตรทักษะการเป็นพ่อแม่ก่อนและหลังการอบรม
  2. เพื่อประเมิน ประสิทธิผลของการอบรมต่อการนำไปใช้ ประโยชน์ของผู้รับการอบรมทั้งพ่อแม่และบุคลากร
นักวิจัย :

ฉลวย จุติกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th