ค้นหา

 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 05110437
โครงการ : การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Project : A Study of Straight Vegetable Oil (SVO) Production for Biodiesel from Sun Flower Plant with the Community Integrated Participation at Samoeng District, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : 1. การผลิตพลังงานชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทน 2.การใช้ไบโอดีเซลและผลผลิตพลอยได้ 3.การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเยาวชนและชุมชนมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและศักยภาพในการปลูกพืชน้ำมัน การผลิตและการใช้พลังงานของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล 100 จากพืชน้ำมันทานตะวันเป็นพลังงานทางเลือก ด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในท้องถิ่น
  3. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แก่เยาวชนในชุมชน และเชื่อมโยงสู่ภายนอกด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นนักวิจัยท้องถิ่น รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อใช้เป็นโครงการนำร่องการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  5. เพื่อเสนอผลงานวิจัยเป็นแนวทางต้นแบบในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างชุมชนวัด และมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่และขยายผลการผลิตพลังงานทดแทนของท้องถิ่นแบบครบวงจรและยั่งยืนต่อไป
นักวิจัย :

สุรพล ดำรงกิตติกุล

นพวรรณ บุญธรรม

บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th