ค้นหา

 การศึกษาความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดติดเชื้อโรคเอดส์และไม่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
รหัส : 02000512
โครงการ : การศึกษาความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดติดเชื้อโรคเอดส์และไม่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
Project : Needs and Problems Concerning Maternal and Child Health Services of the HIV Infected Pregnant Woman and not Infected : A Case study at the Maternal and Child Hospital, Health Promotion Center Region 4.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรี ตั้งครรภ์ที่มาคลอดติดเชื้อโรคเอดส์และไม่ติดเชื้อโรคเอดส์
  2. เพื่อศึกษาปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดติดเชื้อโรคเอดส์และไม่ติดเชื้อโรคเอดส์
นักวิจัย :

สุวรรณี นาคะ

พรรณี กอแก้ววิเชียร

ระวิวรรณ เครือฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th