ค้นหา

 คุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัส : 02000511
โครงการ : คุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Project : The Quality of Drinking Water in Secondary School : Suratthani Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางด้านกายภาพ-เคมี และแบคทีเรีย เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำบริโภค
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเปรียบเทียบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ กับมาตรฐานน้ำบริโภค
  3. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเปรียบเทียบน้ำที่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยการกรอง และไม่มีการกรอง กับมาตรฐานน้ำบริโภค
นักวิจัย :

อภิชัย เธียรศิริกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th