ค้นหา

 การพัฒนาเครื่องหั่นข่าเพื่อทำข่าแห้งสำหรับเกษตรกรในพื้นที่หลังน้ำท่วม จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัส : 05110255
โครงการ : การพัฒนาเครื่องหั่นข่าเพื่อทำข่าแห้งสำหรับเกษตรกรในพื้นที่หลังน้ำท่วม จังหวัดอุตรดิตถ์
Project : Development Galingale Slicing Machine For Agriculturalists In Post-Flooding Areas In Uttaradit Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 90,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : เขตพื้นที่พิษณุโลก
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอบเขตการวิจัย : เครื่องหั่นข่าที่พัฒนาขึ้น จะใช้หั่นข่าตามความยาวของเหง้าข่าโดยมีความหนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ข่าที่จะนำมาหั่นจะต้องตัดแต่งเหง้าให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ เป็นเครื่องต้นกำลัง
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญเจิด กาญจนา

ประไพพร ศิริคติธรรม

แมน ฟักทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th