ค้นหา

 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัส : 05100623
โครงการ : การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Project : The Study of Electric Generation and Management of Municipal Waste for Bangkok Metropolist.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 304,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การใช้ประโยชน์จากขยะในรูปการผลิตไฟฟ้า หรือผลิตเชื้อเพลิง สำรวจความคิดเห็นจากประชากรที่ได้รับผลกระทบ โดยการใช้แบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อการผลิตพลังงาน
  2. ศึกษาปัญหาผลกระทบ และสำรวจความคิดเห็นของประชากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน การจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน
นักวิจัย :

จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ปิยะ เสียงสุคนธ์

วารุณี เตีย

สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

อภิชิต เทอดโยธิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th