ค้นหา

 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
รหัส : 02000505
โครงการ : การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
Project : Self Care Practice in HIV Infected Pregnancy Women.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรทิพย์ อารีย์กุล

สุรีย์พร กฤษเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th