ค้นหา

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์แบบครบวงจร ของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1
รหัส : 02000504
โครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์แบบครบวงจร ของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1
Project : The Feasibility Study of a Complete Program for HIV+ People of Communicable Disease Control Office Region I .
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความพร้อมของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 1 ในการให้บริการผู้ติดเชื้อเอดส์แบบครบวงจร
  2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อเอดส์ต่อรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
นักวิจัย :

รัชนี จงภักดิ์ไพศาล

สุริยา สุนทราศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th