ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
รหัส : 02000503
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อการบริการพยาบาลที่ได้รับจากแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาในด้านการต้อนรับการเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย การรักษาพยาบาล
  2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับปัญหาจากการมารับบริการพยาบาล
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกต่อไป
นักวิจัย :

ชะโลม สรรพสุ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th