ค้นหา

 เครื่องมือตัดแต่งขี้ผึ้งสำหรับฟันปลอมบางส่วน ชนิดถอดได้แบบโรเตชั่นนอลพาท
รหัส : 02000500
โครงการ : เครื่องมือตัดแต่งขี้ผึ้งสำหรับฟันปลอมบางส่วน ชนิดถอดได้แบบโรเตชั่นนอลพาท
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องมือตัดแต่งขี้ผึ้งสำหรับ ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้แบบโรเตชั่นนอล พาท โดยการทำแบบจำลอง
  2. เพื่อจัดสร้างเครื่องมือตัดแต่งขี้ผึ้งสำหรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้แบบโรเตชั่นนอลพาท
  3. เพื่อนำเครื่องมือตัดแต่งขี้ผึ้งสำหรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้แบบโรเตชั่นพาท มาประยุกต์ใช้งานและศึกษาปัญหาทั้งแนวทางแก้ไขภายหลังการนำมาใช้งาน
นักวิจัย :

ตระกูล เมฆญารัชนานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th