ค้นหา

 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000499
โครงการ : ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิต และสังคม ของคนงาน ก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของคนงานดังกล่าวจำแนกตามอายุ สถานภาพ การศึกษา จำนวนบุตร ระยะเวลาที่ทำงานก่อสร้าง รายได้ประเภทงานที่ทำและภูมิลำเนาเดิม
  3. เพื่อศึกษาความต้องการ การดูแลด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th