ค้นหา

 การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV) จากสิ่งส่งตรวจโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) และวิธี Immunofluorescences (IFA)
รหัส : 02000494
โครงการ : การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV) จากสิ่งส่งตรวจโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) และวิธี Immunofluorescences (IFA)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 99,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรางค์ ตันติวนิช

กษมา สุภนรานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th