ค้นหา

 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
รหัส : 02000493
โครงการ : ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
Project : Prevalence of HIV-2 Seropositivities Among Drug Abusers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อดูความชุกของการติดเชื้อ HIV-2 ในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ติดยาเสพติดหรือหญิงและชายที่ขายบริการทางเพศ
  2. เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV. ชนิดนี้
นักวิจัย :

นิคม ชัยศิริ

ชนิดา พลานุเวช

วราพรรณ ด่านอุตรา

วิภา ด่านธำรงกูล

วิไล ชินเวชกิจวานิชย์

สมชาย อิสระวาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th