ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
รหัส : 05011891
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
Project : The Development of Selection Model for OTOP Industrial Handicrafts.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 839,080 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม ที่สามารถแบ่งระดับของคุณภาพ มาตรฐาน ศักยภาพ ความสามารถในการผลิต ภายใต้ขอบเขตกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่มีจำหน่ายมากที่สุด และ/หรือยอดขายมากที่สุด และ/หรือมีความต้องการของตลาดมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
  2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ผลิต และสินค้า OTOP ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม โดยผ่านการประยุกต์ใช้รูปแบบการคัดกรองที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
  3. เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการคัดกรอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของประเทศต่อไป
นักวิจัย :

อภิชาต โสภาแดง

ชนนาถ กฤตวรกาญจน์

ธัญญานุภาพ อานันทนะ

วิชัย ฉัตรทินวัฒน์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th