ค้นหา

 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
รหัส : 05011850
โครงการ : การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
Project : Development of On-Site Laboratory Waste Treatment : Environmental Analysis Waste.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 263,150 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการบำบัดของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบประกอบ โดยใช้สารตกตะกอนอย่างน้อยที่สุด 3 ชนิด และทำการตรวจสอบโลหะหนักของตัวอย่างก่อนและหลังบำบัดโดยทำการศึกษาชนิดละ 3 ซ้ำ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการบำบัดของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ได้วิธีการต้นแบบในการบำบัดของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ เผยแพร่ให้ห้องปฏิบัติการอื่นนำไปใช้
นักวิจัย :

สุชาดา ไชยสวัสดิ์

วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์

สรเสกข์ กุลมัย

สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th