ค้นหา

 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
รหัส : 02000491
โครงการ : การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
Project : A Validity Study of a Psychotic Screening Test.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างแบบคัดกรองโรคจิตและทดสอบความถูกต้อง (Validity) ของแบบคัดกรองโรคจิต (Screening test) โดยพิจารณาจากค่าความไว (Sensitivity) ความจำเพาะ (Specificity) เปรียบเทียบกับการวินิจฉัยของแพทย์ (Gold Standard)
  2. สร้างคู่มือในการใช้แบบคัดกรองโรคจิตในภาคอีสาน
นักวิจัย :

อภิชัย มงคล

คมสัน สุริยะ

จิดารัตน์ พิมพ์ดีด

ชวนันท์ ชาญศิลป์

พรรณี ศิริวรรธนาภา

ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์

วัชนี หัตถพนม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th