ค้นหา

 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (Variable Message Sign) ในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05011593
โครงการ : การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (Variable Message Sign) ในกรุงเทพมหานคร
Project : Road Users'Awareness and Decision on Information in Variable Message Sign System in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 222,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ครอบคลุมถึงการศึกษาเบื้องต้นของแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามแบบการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์กับเขตที่มีลักษณะเช่นเดียวกันได้
วัตถุประสงค์ :
  1. ตรวจสอบและประเมินการรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ขับขี่ต่อระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
  2. ศึกษาผลกระทบของข้อมูลที่แสดงบนป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการตัดสินใจในการเดินทางและการเลือกเส้นทางของผู้ขับขี่
นักวิจัย :

เกษม ชูจารุกุล

สรวิศ นฤปิติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th