ค้นหา

 การตัดสินใจการตรวจมะเร็งปากมดลูก
รหัส : 02000489
โครงการ : การตัดสินใจการตรวจมะเร็งปากมดลูก
Project : Decission on Cervical Cancer Detection.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาร้อยละของการตรวจมะเร็งปากมดลูกและลักษณะการรับบริการ
  2. ศึกษาความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
  3. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูก
นักวิจัย :

สริตา ธีระวัฒน์สกุล

วราภรณ์ ศิริสว่าง

สมศรี ปัทมพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th