ค้นหา

 การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนรอง สำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05011513
โครงการ : การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนรอง สำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
Project : Modelling Travelers'Choice Behaviors for Feeder Services for Accessing Mass Rapid Transit Systems in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 264,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่สนใจได้แก่ ผู้ที่มีวัตถุประสงค์เดินทางไปทำงานและเรียนหนังสือ (Work & Education Trip) ด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (บีทีเอส) เป็นหลัก ซึ่งมีรูปแบบของการขนส่งรองเพื่อเข้าถึงสถานีหลายรูปแบบ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญของการเดินทางเพื่อเข้าถึงที่ทำงานและสถานศึกษาของผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อพัฒนาแบบจำลองที่ใช้อธิบายลักษณะของการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผู้ที่เดินทางมาทำงานและเรียนหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

เกษม ชูจารุกุล

สรวิศ นฤปิติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th