ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตามการระวังป้องกัน การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ของพยาบาลแผนกอายุกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รหัส : 02000485
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตามการระวังป้องกัน การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ของพยาบาลแผนกอายุกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติการพยาบาล ตามการระวัง ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการปฏิบัติการพยาบาลตามการระวังป้องกัน การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
นักวิจัย :

เพชรไสว ลิ้มตระกูล

ดวงเดือน หัสโรห์

นิภาพรรณ สังวรดี

นุชจรีย์ รัตนประภาศิริ

วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th