ค้นหา

 การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02000484
โครงการ : การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็ก
  2. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในองค์ ประกอบต่าง ๆ
นักวิจัย :

นิตย์ ทัศนิยม

กฤตยา แสวงเจริญ

จุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธุ์

บุญศรี ปราบณศักดิ์

สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th