ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม ภายใต้เงื่อนไขดินต่างชนิดในประเทศไทย
รหัส : 05010800
โครงการ : วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม ภายใต้เงื่อนไขดินต่างชนิดในประเทศไทย
Project : Research and Development of Rotary Blade for Power Tiller Under Different Soils in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 160,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาวิธีการเตรียมดินในกะบะดินเป็นการเตรียมดิน เพื่อใช้ทดสอบใบมีดจอบหมุน เตรียมดินในสภาพเงื่อนไขดินแปลงปลูกผัก
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตามผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตามที่ผลิตในประเทศไทย
  2. ศึกษาการทำงานของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตามในแปลงเกษตรกร
  3. ศึกษาลำดับขั้นตอนการออกแบบใบมีดเครื่องพรวนจอบหมุน ศึกษาจากตัวอย่างใบมีดรูปตัว C
  4. ออกแบบสร้างกะบะดิน ออกแบบสร้างชุดทดสอบเครื่องมือชุดวัดค่าตัวแปร
นักวิจัย :

ธัญญา นิยมาภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th