ค้นหา

 การปรับปรุงงานคุณภาพน้ำแข็งและน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ผลิตจากโรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 05010037
โครงการ : การปรับปรุงงานคุณภาพน้ำแข็งและน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ผลิตจากโรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร จังหวัดขอนแก่น
Project : Improving Quality of Edible Ice and Bottled Water Which Registration and Issue in Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 173,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th