ค้นหา

 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
รหัส : 02000467
โครงการ : แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
Project : Medical Graduates from Naresuan University : Output and Process of Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 57,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : การประเมินรูปแบบและคุณภาพของผลผลิต เพื่อสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตบัณฑิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอื่น ตามมุมมองของผู้ใช้ในระบบบริการสุขภาพ
  2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตบัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิจัย :

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th