ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02000462
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : Satisfaction of Clients Towards Public Service Dental Clinic at Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้รับบริการทันตกรรม ทั้งในและนอกเวลาราชการ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ

อภิญญา ยุทธชาวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th