ค้นหา

 การศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล
รหัส : 05007951
โครงการ : การศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล
Project : Study and Research on Method and Standard of Biodiesel Quality Analysis.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาและวิจัยวิธีการมาตรฐานในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลจากวัตถุดิบภายในประเทศ โดยเน้นวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ ในไบโอดีเซล
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล

พนิดา ศิริบังเกิดผล

ลลิตา อัตนโถ

อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th