ค้นหา

 วงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกจากหัววัดออกซิเจน ไปยังจอแสดงผล LCD
รหัส : 05006905
โครงการ : วงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกจากหัววัดออกซิเจน ไปยังจอแสดงผล LCD
Project : Monolithic Low-Power Analog-to-LCD Interface for Oxygen Sensors.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 96,440 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างต้นแบบวงจรรวม (Integrated Circuits) สำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกจากหัววัดออกซิเจน ไปยังจอแสดงผล LCD โดยใช้เทคโนโลยี CMOS
  2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจจับออกซิเจนแบบพกพาที่มีขนาดเล็กลงและมีอายุการใช้งานของถ่านไฟฉายที่ยาวขึ้น
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบวงจรวัดสัญญาณของตัวตรวจจับชนิดอื่น ๆ เช่น กูลโคส แอลกอฮอล์ ความดัน ความเร่ง ฯลฯ ต่อไปในอนาคต
นักวิจัย :

นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

มานะ ศรียุทธศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th