ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้บริหารการพยาบาลเกี่ยวกับการเตรียมตัว เพื่อรับตำแหน่งผู้บริหาร
รหัส : 02000430
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้บริหารการพยาบาลเกี่ยวกับการเตรียมตัว เพื่อรับตำแหน่งผู้บริหาร
Project : Head Nurse Departments Opinions Regarding Preparation for the Position.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทองกษัตริย์ ศลโกสุม

สุลักษณ์ มีชูทรัพย์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th