ค้นหา

 วิจัย วิเคราะห์การใช้เครื่องดำนา
รหัส : 05006382
โครงการ : วิจัย วิเคราะห์การใช้เครื่องดำนา
Project : Research on the Use of Rice Transplanter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 75,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับแนะนำเผยแพร่แก่เกษตรกรที่มีความต้องการใช้เครื่องดำนาอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
  2. เป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องดำนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเหมาะกับประเทศไทยด้วย
นักวิจัย :

คนึงศักดิ์ เจียรนัยกุล

จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ

ชัชชัย ชัยสัตตปกรณ์

สมโภชน์ สำราญ

สุทิน จุฑะสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th