ค้นหา

 การประดิษฐ์หัววัดอ๊อกซิเจนและการประยุกต์
รหัส : 05006100
โครงการ : การประดิษฐ์หัววัดอ๊อกซิเจนและการประยุกต์
Project : Fabrication of O2 Sensors and their Applications.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : 261,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ธารา ชลปราณี

มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร

มานะ ศรียุทธศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th