ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05005001
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 57,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะเฉพาะทางภายของวัดจีนในกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาถึงประเพณีและความเชื่อ ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะทางกายภาพของวัดจีน
  3. เพื่อศึกษาถึงรายละเอียดของศิลปกรรมต่าง ๆ ภายในวัด
  4. เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมประเภทเดียวกันในแหล่งอื่น ๆ
นักวิจัย :

อรศิริ ปาณินท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th