ค้นหา

 พิษสารหนูจากสิ่งแวดล้อม : ความสำคัญทางคลินิคกับระดับของสารหนูในน้ำบ่อ
รหัส : 02000400
โครงการ : พิษสารหนูจากสิ่งแวดล้อม : ความสำคัญทางคลินิคกับระดับของสารหนูในน้ำบ่อ
Project : Chronic environmental arsenism : a clinical correlation to arsenic level in well water
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันโรคผิวหนัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th