ค้นหา

 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสำหรับสำนักงานธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05000623
โครงการ : การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสำหรับสำนักงานธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาแนวทางการออกแบบและองค์ประกอบพื้นฐานของสำนักงานแนวใหม่ที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ
  2. ศึกษาแนวโน้มและความนิยมการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

นัททนี เนียมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th