ค้นหา

 การออกแบบวงจรรวมไมโครโพรเซสเซอร์สำหรับควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติ
รหัส : 05000557
โครงการ : การออกแบบวงจรรวมไมโครโพรเซสเซอร์สำหรับควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติ
Project : A Microprocessor Design for Controlling an Automatic Drilling Machine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรรวมไมโครเซสเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเจาะอัตโนมัติด้วยโปรแกรมออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ VHDL
  2. เพื่อศึกษาการใช้และการโปรแกรมชิป FPGA สำหรับงานออกแบบวงจรรวมเพื่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะกิจ
  3. เพื่อสร้างแผงวงจรต้นแบบสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องเจาะอัตโนมัติ
นักวิจัย :

กรกฎ วัฒนวิเชียร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th