ค้นหา

 การออกแบบ สร้าง และทดสอบ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเบาะลม
รหัส : 05000530
โครงการ : การออกแบบ สร้าง และทดสอบ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเบาะลม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบและสร้างแบบจำลองของยานพาหนะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อใช้ในการศึกษาด้าน air cushion vehicle
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของยานพาหนะเคลื่อนที่ด้วยเบาะลม
  2. ออกแบบและสร้างแบบจำลองของยานพาหนะเคลื่อนที่ด้วยเบาะลม เพื่อเอาไว้ใช้ในการศึกษา
  3. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของเบาะลม และความสามารถในการยกตัว
นักวิจัย :

กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th