ค้นหา

 การออกแบบลายทอผ้า 12 ตะกอ
รหัส : 05000525
โครงการ : การออกแบบลายทอผ้า 12 ตะกอ
Project : Woven Fabric Design for 12 Harneses
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : กองวิทยาลัยเทคนิค
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตตัวอย่างลายผ้าทอ 12 ตะกอ จำนวน 80 ลาย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงงานทอผ้าหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องนำไปผลิตจริงเป็นเชิงการค้าได้
  2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ต่อสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านสิ่งทอ
นักวิจัย :

สมบูรณ์ พุทธชัยยงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th