ค้นหา

 นโยบายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
รหัส : 05000479
โครงการ : นโยบายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
Project : Innovation Policy in Technology of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชาตรี ศรีไพพรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th