ค้นหา

 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี โดยอาศัย PRO II/PRO vision
รหัส : 05000478
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี โดยอาศัย PRO II/PRO vision
Project : An Academic Improvement for Reactor Design Application by PRO/II with PRO vision.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th