ค้นหา

 การออกแบบกระบวนการผลิตฟรักโทสขั้นโรงงานนำทาง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง (ฟรักโทส)
รหัส : 05000447
โครงการ : การออกแบบกระบวนการผลิตฟรักโทสขั้นโรงงานนำทาง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง (ฟรักโทส)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 804,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฟรักโทสในระดับอุตสาหกรรม
  2. พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตฟรักโทสในขั้นกึ่งโรงงานนำทาง
  3. พัฒนากรรมวิธีการทำฟรักโทสให้มีความบริสุทธิ์ 42% และ 55%
นักวิจัย :

ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล

วรรณี สุทธิวัฒนเวช

สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์

สุวรรณา ศรีสวัสดิ์

อินทราวุธ ฉัตรเกษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th