ค้นหา

 การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลขนาดหนึ่งบิทโดยใช้วงจรไม่เป็นเชิงเส้น
รหัส : 05000419
โครงการ : การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลขนาดหนึ่งบิทโดยใช้วงจรไม่เป็นเชิงเส้น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วันชัย ริ้วรุจา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th