ค้นหา

 การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทย
รหัส : 05000405
โครงการ : การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทย
Project : Design of Inverted File for Thai-Text Retrieval.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำเสนอขั้นตอนวิธีการหาคำเพื่อจัดทำดัชนีสำหรับ ระบบการค้นคืนข้อความไทยที่ใช้โครงสร้างแห้มผกผัน โดยอาศัยพจนานุกรมช่วยในการแยกทำและยังสามารถ จัดการกับกรณีที่ข้อความที่ได้รับคำที่ไม่ปรากฎใน พจนานุกรม
  2. เพื่อเสนอขั้นตอนวิธีในการเข้ารหัสคำทับศัพท์ เพื่อรอง รับการค้นคำทับศัพท์ข้ามภาษาจากอังกฤษมาไทย หรือคำทับศัพท์เป็นภาษาไทยของคำอังกฤษนั้น
นักวิจัย :

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th