ค้นหา

 การออกแบบและสร้างโปรแกรมการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
รหัส : 05000386
โครงการ : การออกแบบและสร้างโปรแกรมการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
Project : Design and Construction of a Computerized Hydroulic Circuit Design.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างโปรแกรมการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
  2. ส่งเสริมให้มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางไฮดรอลิกส์
นักวิจัย :

อำพล เจริญพัฒนไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th